Regulamin

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego www.vitna.com.pl.
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.vitna.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Sprzedawca – MOLEO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Maryli 17, 02-842 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000533770, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 4 206 750,00 PLN oraz NIP: 5213684002 i REGON: 360299164.
6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.vitna.com.pl.
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.vitna.com.pl, prowadzony jest przez MOLEO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Maryli 17, 02-842 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000533770, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 4 120 050,00 PLN w całości opłacony oraz NIP: 5213684002 i REGON: 360299164.
4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu;
b) warunki i zasady składania Zamówień drogą elektroniczną w ramach Sklepu;
c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu.
5. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Firefox w wersji 21 i wyższych;
b) Chrome w wersji 29 i wyższych;
c) MS Internet Explorer w wersji 9 i wyższych;
d) Opera w wersji 12 i wyższych;
e) Safari w wersji 4 i wyższych.
6. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku odsyłającego zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.vitna.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
10. Sprzedawca informuje, że jego obowiązkiem jest dostarczenie rzeczy wolnych od wad. Sprzedawca oświadcza, że dostarczone Towary są wolne od wad.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Klienci  mają możliwość korzystania ze Sklepu dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Sklepie.
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.
3. Warunkiem rejestracji jest akceptacja treści Regulaminu, w tym wszystkich warunków sprzedaży oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
4. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
5. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
e) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.vitna.com.pl, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w koszyku, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub wystawienia faktury. W tym celu należy kierować się informacjami dostępnymi na stronie.
4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji warunków Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
6. Po złożeniu Zamówienia, Klient na adres mailowy podany przy wypełnianiu formularza Zamówienia, otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Potwierdzenie, o którym mowa powyżej będzie zawierać informacje dotyczące w szczególności:
a) numeru Zamówienia,
b) wykazu zakupionych Towarów,
c) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
d) wybranej metody płatności,
e) wybranego sposobu dostawy,
f) adresu wysyłki.
7. W celu zakończenia transakcji należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w przesyłanych e-mailach.
8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z informacją o zaakceptowaniu Zamówienia.
9. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00, w soboty, w niedziele oraz w święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 3 dni roboczych. W przypadku braku potwierdzenia złożenia zamówienia lub braku wpłaty od Kupującego, po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.
10. Zmiany w wysyłce, rezygnacja z Zamówienia na warunkach opisanych w Regulaminie możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem.
11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
12. Na każdy sprzedany Towar wystawiana jest faktura fiskalna lub faktura VAT. Faktura fiskalna oraz faktura VAT mogą być dostarczone drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Jeśli nie akceptują Państwo takiej formy dostarczania dokumentu prosimy o złożenie sprzeciwu w formie pisemnej w momencie składania zamówienia.

IVa. Odwrotne obciążenie VAT

1. Jeżeli łączna wartość Towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do Ustawy VAT tj.: komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy, telefony komórkowe, w tym smartfony, konsole do gier wideo (stosowane z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów, w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te Towary przekracza kwotę 20 000 zł, netto, do ich nabycia nie stosuje się Regulaminu Sklepu. Ich nabycie może nastąpić pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem na odrębnie, pisemnie ustalonych przez strony zasadach, w szczególności z uwzględnieniem przewidzianej Ustawą VAT zasady odwrotnego obciążenia VAT, o ile ma zastosowanie wobec Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Za jednolitą gospodarczo transakcję w rozumieniu Ustawy VAT uznaje się transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw Towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do Ustawy VAT, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy. Za jednolitą gospodarczo transakcję, uznaje się również transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie Towarami wymienionymi w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do Ustawy VAT.
3. Klient po złożeniu Zamówienia, w przypadku jeśli dotyczą one Towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do Ustawy VAT w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, których wartość przekracza kwotę 20 000 zł netto nie otrzymuje wiadomości e-mail, o której mowa w art. IV.6., Umowa sprzedaży nie jest zawierana. Po złożeniu Zamówienia z Klientem skontaktuje się pracownik działu handlowego Sprzedawcy w celu ustalenia warunków realizacji Zamówienia, w tym czy Zamówienie Klienta podlega zasadzie odwrotnego obciążenia VAT.
4. Zapłata należności z tytułu sprzedaży Towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do Ustawy VAT w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, których wartość przekracza kwotę 20 000 zł netto nastąpić może wyłącznie z rachunku płatniczego Klienta, który umożliwia sprzedawcy identyfikację składającego zlecenie płatnicze.
5. W przypadkach Umów sprzedaży, w ramach których występuje jedna lub więcej dostaw Towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do Ustawy VAT, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych Zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy, uznawanych za jednolitą gospodarczo transakcję w rozumieniu Ustawy VAT, Klient zobowiązany jest do przyjęcia i podpisania wystawionych przez Sprzedawcę odpowiednich dokumentów księgowych w celu dopełnienia zobowiązań, przewidzianych procedurą „odwrotne obciążenie VAT”, o których mowa w Ustawie VAT.
6. W przypadku, gdy Klient składając Zamówienie w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, w rozumieniu Ustawy VAT, której wartość przekracza kwotę 20 000 zł, netto zapłaci cenę Towaru wymienionego w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do Ustawy VAT korzystając z udostępnionych w Sklepie Internetowym elektronicznych instrumentów płatniczych, uiszczona kwota zostanie rozliczona na poczet transakcji podlegającej zasadzie odwrotnego obciążenia VAT, realizowanej na warunkach uzgodnionych z działem handlowym Sprzedawcy, a ewentualna nadwyżka zostanie zwrócona Klientowi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta pracownikowi działu handlowego Sprzedawcy. W przypadku gdy Klient nie zdecyduje się na zrealizowanie transakcji za pośrednictwem działu handlowego Sprzedawcy, zostanie mu zwrócona cała kwota zapłacona Sprzedawcy w trakcie składania Zamówienia.

V. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. W przypadku chęci wysłania Towaru poza granice Rzeczypospolitej Polskiej należy skontaktować się bezpośrednio z obsługą Sklepu pod adresem info@vitna.eu lub numerem telefonu 22 122 50 90, w celu omówienia możliwości zawarcia Umowy sprzedaży.
2. Wysyłki realizowane są w dni robocze w godzinach 09:00 – 17:00. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
3. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania paczki do wysyłki oraz dostarczenia Towaru do Klienta. W przypadku dostępności Towaru standardowy termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 5 dni roboczych. Termin ten jest liczony od momentu otrzymania potwierdzenia zaakceptowania zamówienia, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem. Dla płatności przelewem powyższy termin liczony jest od momentu wpływu środków pieniężnych na konto Sprzedawcy. W szczególnych przypadkach, termin ten może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie poinformowany.
4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar faktury fiskalnej lub faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za Towar:
a) Przedpłatą na konto - przelewem tradycyjnym na numer konta bankowego:
MILLENNIUM - PL 41 1160 2202 0000 0004 5230 6119.
Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu na naszym koncie bankowym wymaganej kwoty.
b) Płatnością on-line: zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty z serwisu PayPal lub tPay.
c) Płatność za pobraniem: zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze Towaru. Ta forma płatności możliwa tylko dla Zamówień o wartości całkowitej brutto, nieprzekraczającej 3 000,00 euro.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – następuje od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy sprzedaży konsumenckiej zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
a) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena Towaru lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
h) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
5. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się na stronie Sklepu (link). Skorzystanie z ww. formularza nie jest obowiązkowe.
6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie jednoznacznego oświadczenia należy przesłać na adres Sprzedawcy:

MOLEO SP. Z O.O.
ul. Maryli 17
02-842 Warszawa

lub na adres poczty elektronicznej: info@vitna.eu.
7. Aby zachować 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy Klient wysyła informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszt dostawy Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się inne rozwiązanie, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy poprzez odesłanie go na adres Sprzedawcy:

MAGAZYN MOLEO SP. Z O.O.
Panattoni City Logistics I
ul. Kwiatkowskiego 12
52-407 Wrocław 
Budynek A, Hala C, Brama T6 

niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
12. Zwracany przez Klienta Towar powinien być opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. W miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Zwracany Towar powinien być kompletny i nieuszkodzony.
13. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować pisemnie na adres Sprzedawcy:

MOLEO SP. Z O.O.
ul. Maryli 17
02-842 Warszawa

lub na adres info@vitna.eu.
Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany Towar na adres:

MAGAZYN MOLEO SP. Z O.O.
Panattoni City Logistics I
ul. Kwiatkowskiego 12
52-407 Wrocław 
Budynek A, Hala C, Brama T6 

3. Wraz z odsyłanym reklamowanym Towarem do Sklepu należy dostarczyć:
- pełne wyposażenie dostarczone pierwotnie wraz z zakupionym Towarem (jego brak może uniemożliwiać rozpatrzenie reklamacji lub naprawę Towaru, bądź spowodować jego uszkodzenia/zniszczenie w transporcie, za co odpowiedzialność ponosi Kupujący);
- kopię dowodu zakupu Towaru;
- kopię dowodu zakupu Towaru;
- kartę gwarancyjną (w przypadku reklamacji z tytułu gwarancji);
- dokładny opis reklamacji;
- oczekiwany sposób rozwiązania;
- dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, telefon, adres e-mail).
4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od momentu dostarczenia do Sprzedawcy reklamowanego Towaru, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
5. Poprzez realizację reklamacji rozumie się odesłanie reklamowanego Towaru do autoryzowanego serwisu producenta.
6. Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
7. Sprzedawca nie pokrywa kosztów odesłania Towaru przez Klienta oraz nie bierze odpowiedzialności za usterki powstałe w czasie transportu z winy niewłaściwego zabezpieczenia Towaru.
8. Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym informujemy, że:
a) Miejski (powiatowy) rzecznik konsumentów pomaga mieszkańcom w każdym powiecie i mieście na prawach powiatu. Konsumenci mogą od niego uzyskać bezpłatną poradę lub informację prawną w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze sprzedawcą lub usługodawcą – bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy. Niekiedy rzecznik występuje do jego roszczenia i aktualny stan prawny oraz wskazuje przedsiębiorcy z interwencją w imieniu konsumenta: przedstawia prawidłowy sposób rozpatrzenia reklamacji. Ponadto udziela pomocy w przygotowaniu pozwu, a nawet może przystępować do już toczących się postępowań sądowych, by działać w imieniu i na rzecz konsumentów;
b) istnieje możliwość skierowania sprawy przed stały polubowny sąd konsumencki, tj. sąd orzekający w sporach cywilnoprawnych, działający przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych. Polubowne sądy konsumenckie rozpatrują spory między konsumentami a przedsiębiorcami, jeżeli wynikają one z zawartej umowy sprzedaży lub z umowy o świadczenie usług. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu. W skład sądu wchodzą arbitrzy powołani zarówno przez przedstawicieli przedsiębiorców, jak i przez konsumentów. Postępowanie przed sądem polubownym jest mniej sformalizowane od postępowania przed sądem powszechnym, a także krócej trwa. Jest również dużo tańsze, gdyż nie pobiera się opłaty wpisowej, a jedyne koszty mogą się wiązać z koniecznością powołania biegłych. Dane kontaktowe do stałych polubownych sądów konsumenckich są dostępne na stronie internetowej UOKIK pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
c) istnieje możliwość skierowania sprawy do mediacji. Odbywa się ona przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej – postępowanie mediacyjne między przedsiębiorcą a konsumentem, inicjowane na wniosek konsumenta lub z urzędu, jest bezpłatne (poza ewentualnymi kosztami opinii zleconych rzeczoznawcom). Zadaniem Inspekcji Handlowej jest obiektywne i niezależne przedstawienie stronom umowy aktualnego stanu prawnego i ewentualnych propozycji polubownego zakończenia sporu. Mediator wyznacza stronom termin na zawarcie porozumienia. W przypadku jego przekroczenia lub też oświadczenia co najmniej jednej ze stron, że nie wyraża ona zgody na takie zakończenie sprawy, odstępuje się od mediacji. Dane kontaktowe wojewódzkich inspektoratów kontroli handlowej są dostępne na stronie UOKIK pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
Treść punktów a), b) oraz c) zaczerpnięto ze strony http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

IX. Zgłoszenie uszkodzenia/braku podczas dostawy

1. Każdorazowo przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient powinien dokładnie sprawdzić opakowanie, w szczególności należy zwrócić uwagę na ewentualne zewnętrzne ślady uszkodzenia przesyłki.
2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków zawartości przesyłki należy spisać protokół szkody kurierskiej (kurier powinien posiadać odpowiedni wzór protokołu). Najlepiej dokonać tego w momencie odbierania przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zawartości przesyłki po odjechaniu kuriera, należy skontaktować się z firmą kurierską (telefon znajduje się na liście przewozowym) i zażądać ponownego przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu szkody.
3. Protokół szkody kurierskiej powinien zawierać następujące informacje: stan opakowania (z zaznaczeniem informacji o nawet najmniejszych wgnieceniach), opis uszkodzenia, nr listu przewozowego, datę doręczenia, nazwisko osoby przyjmującej przesyłkę, nazwiska osób sporządzających protokół, dokładne określenie oznakowania opakowania, np. obecność naklejek lub napisów "ostrożnie", "kruche" itp.
4. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu Klient powinien przesłać na adres: info@vitna.eu informację o zaistniałej sytuacji z podaniem poniższych danych:
- numer dowodu zakupu,
- skan protokołu szkody,
- dokumentację zdjęciową uszkodzonego Towaru wraz z wyglądem opakowania zewnętrznego
- dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, telefon, adres e-mail).

X. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klienta, podanych zgodnie z niniejszym regulaminem jest Sprzedawca – którego szczegółowe dane podano w Dziale I niniejszego Regulaminu. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie przewidzianym przepisami prawa.
2. Celem zbierania i przetwarzania danych jest prawidłowa obsługa złożonego Zamówienia oraz jeśli Klient wyrazi na to zgodę, przesyłania informacji o nowych produktach oraz promocjach oferowanych przez nasz Sklep.
3. Poprzez rejestrację konta lub dokonanie Zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych na formularzu zamówienia, celem wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z umowy z Klientem, a także niniejszego Regulaminu.
4. Powierzone Sprzedawcy przez Klientów dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Dane osobowe Klientów przechowywane są na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z domeny.
5. W przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na naszej domenie Sprzedawca gromadzi następujące dane osobowe: nazwisko i imię, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, NIP - jeżeli Klientem jest firma.
6. Klient w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych ma prawo dostępu do treści swoich danych. Powyższe dane osobowe mogą być przez Klienta samodzielnie aktualizowane, poprawiane bądź całkowicie usunięte po zalogowaniu się do swojego konta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych Klienta, w przypadku naruszenia przez niego obowiązującego regulamin Sklepu, nie uregulowania należności wobec Sklepu bądź też naruszenia przepisów prawa a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności zaistniałej sytuacji.
7. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak jest konieczne w celu dokonania zakupu w Sklepie.
8. W celu realizacji zamówienia Sklep może udostępniać zebrane od Klienta dane do takich podmiotów jak:
- firmy kurierskie
- operatorzy systemów płatności,
- firmy obsługujące reklamacje,
- firmy obsługujące naprawy gwarancyjne,
- serwisy opinii itp.
W takich sytuacjach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Podane przez Klienta informacje mogą także zostać udostępnione na mocy obowiązujących przepisów prawa właściwym organom władzy publicznej.
9. W ramach domeny Sklepu mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od domeny Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sprzedawcę. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi osobowymi w ramach ww. stron.
10. Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony prywatności Klientów, w szczególności danych osobowych należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej Sklepu.

XI. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
4. Sprzedawca zastrzega prawo do czasowych przerw w funkcjonowaniu Sklepu, powyższe pozostaje jednak bez wpływu na realizację potwierdzonych Zamówień.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel